Posted on

ʎɐpuoɯ uʍop ǝpısdn

.pɐǝʇsuı suoıʇɐpunoɟ buıɹnod ǝq oʇ ǝʞı1 p1noʍ ʎ11ɐǝɹ ı .sǝ1oɥ buıbbıp ǝʌo1 oʇ ɯǝǝs ı .dn pǝʍǝɹɔs os ǝɹɐ s,ʎɐpuoɯ

2 thoughts on “ʎɐpuoɯ uʍop ǝpısdn

  1. Yeah.. Suppose I should have credited that one: Thanks Boing Boing.

Leave a Reply